СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

 

ДОКУМЕНТИ

Нормативни документи за отрасъл "Образование"
Вътрешноучилищни документи
Финансови отчети
Заповеди на директора

 

Нормативни документи за отрасъл "Образование"

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование   ТУК
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка    ТУК
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците    ТУК
Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование    ТУК
          1. Заповед № РД09-5906/28.12.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и на Ушгоритьм за прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.      ТУК!
          2. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.      ТУК!
          3. Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.      ТУК!
          4. Методически насоки и съвети за представяне на темата за насилието, тормоза и видовете тормоз и насилие в училище.      ТУК!

Вътрешноучилищни документи

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ
  Информация по чл.15, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация
ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ, УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ
УЧЕБНА 2019-2020 Г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ
УЧЕБНА 2019-2020 Г.
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 Г.
УЧЕБНА 2019-2020 Г.
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ ПРЕЗ УЧ. ГОДИНА
УЧЕБНА 2019-2020 Г.
РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ
УЧЕБНА 2019-2020 Г.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
УЧЕБНА 2019-2020 Г.
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ
УЧЕБНА 2019-2020 Г.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
УЧЕБНА 2019-2020 Г.
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
УЧЕБНА 2019-2020 Г.
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
УЧЕБНА 2019-2020 Г.
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
УЧЕБНА 2019-2020 Г.
УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР
УЧЕБНА 2018-2019 Г.
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

Финансови отчети

Заповеди на директора (учебна 2019/2020година)

 

ЗАПОВЕД № РД-04-974/02.09.2019 г.
за доставка на продукти по схема "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" и "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 години!
Виж заповедта ТУК!
 

 

 

 

 

 

УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ II СРОК, УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА
ЗАПОВЕД № РД-04-620/ 0304.2020 г.

     - Разпределение на средствата по видове стипендии
     - Критерии за допускане до класиране
     - Критерии и показатели за класиране на учениците
     - Размер на стипендиите и периода, за който се отпускат
     - Необходими документи за кандидатстване

                                                  Виж заповедта ТУК!