СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

На тази страница ще намерите всичко необходимо за подготовката и явяването ви на Държавните зрелостни изпити и Националното външно оценяване след завършен VII клас.

ДЗИ 2019 ГОДИНА

НВО 2019 ГОДИНА

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2019

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТУРИ:
Български език и литература
- 21 май 2019 година
Втори държавен зрелостен изпит
- 23 май 2019 година

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2019

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТУРИ:
Български език и литература

- 28 август 2019 година
Втори държавен зрелостен изпит
- 29 август 2019 година

 

ЗАПОВЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ през учебната 2018/ 2019 г. (ДАТИ за провеждане на ДЗИ и ГРАФИК на дейностите за организацията на ДЗИ) ТУК

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити ТУК

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 74 от 14.09.2007 г., в сила от 14.09.2007 г.) Отменена с Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - (Oбн. в ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.) НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. продължава да се прилага през учебната 2016 - 2017 г., учебната 2017 - 2018 г., учебната 2018 - 2019 г., учебната 2019 - 2020 г. и през учебната 2020 - 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО ТУК

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ:

IV клас
- Български език и литература - 09 май 2019 година, 10:00 часа
- Математика - 10 май 2019 година, 10:00 часа
- Човекът и обществото - 14 май 2019 година, 10:00 часа
- Човекът и природата - 16 май 2019 година, 10:00 часа
VII клас
- Български език и литература - 17 юни 2019 година, начало 09:00 часа
- Математика - 19 юни 2019 година, 09:00 часа
Х клас
- Оценяване на дигиталните компетентности - в периода 10-14 юни 2019 година (по график)

ЗАПОВЕД № РД 09-1709/29.08.2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НВО В IV, VII И X КЛАС, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование ТУК

НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. за организация на дейностите в училищното образование ТУК

МОДЕЛ НА НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК в VII клас за учебната 2018-2019 година ТУК

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година ТУК

 
В ПОМОЩ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЗА МАТУРАТА ПО БЕЛ

 

 

В подготовката си за Държавния зрелостен изпит по български език и литература може да използвате мултимедийното помагало, разработено от учител по БЕЛ в нашето училище.
В помагалото ще откриете всичко необходимо за вашата отлична реализация на изпита:
- учебно-изпитнa програмa;
- автори и творби от учебно-изпитнaта програмa;
- литературна теория и анализи;
- помагала и тестове;
- богата аудио-библиотека с произведенията за изпита.
ПОСЕТИ МУЛТИМЕДИЙНОТО ПОМАГАЛО СЕГА!
При подготовката си за изпитите може да използвате следните образователни сайтове, разработени и поддържани от наши преподаватели:
Oбразователен сайт по БЕЛ My School BEL
СТРАНИЦА НА МОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ТУК